Všeobecné informace

 

Exekutorské úřady byly zřízeny zákonem 120/2001 (Exekuční řád), jenž znovu zavedl do českého práva pojem exekuce. Soudní exekutory jmenuje ministr spravedlnosti na návrh Exekutorské komory České republiky.
Soudní exekutor je soukromá osoba, na niž stát delegoval část mocenských práv, která jinak příslušejí soudům. Exekutor je nestátním orgánem, jenž vykonává státní rozhodnutí.
Exekutor je nezávislý na státu (i ekonomicky). Je nestranný, vázán pouze ústavou, zákony a rozhodnutími soudu. Musí být bezúhonný, právně vzdělaný, musí vykonat příslušnou praxi a složit zvláštní zkoušky. Exekutor má zákonem uloženou povinnost mlčenlivosti.
Exekutor má při výkonu exekuční činnosti a sepisování exekutorských zápisů postavení veřejného činitele. Státní orgány, tj. soudy, správní orgány, finanční úřady, úřední registry osob a majetku, policie i pošta, ale i soukromé osoby, jako jsou banky, pojišťovny, fondy, Burza, Středisko cenných papírů, telekomunikace a další jsou povinni poskytnout exekutorovi potřebné informace a součinnost.
Působnost exekutora není omezena na soudní okres, v němž má sídlo. Exekutor může vykonávat svou činnost po celé České republice. Exekutor disponuje pravomocemi na úrovni soudu a soudního vykonavatele, je činný z pověření soudu, může ale pracovat na základě smluv se soukromými subjekty. Neobsahuje-li smlouva s exekutorem ujednání o tom, jaká je odměna exekutora, platí pro jeho činnost exekutorský tarif stanovený Ministerstvem spravedlnosti. Náklady exekuce nakonec hradí povinný.
Exekutor na žádost oprávněných osob (věřitelů) soukromě vykoná úřední rozhodnutí, tedy provede na náklady povinného (dlužníka) soukromý výkon rozhodnutí - exekuce.