Provedení exekuce

 

Exekutor poté, co obdrží od soudu usnesení o nařízení exekuce nejprve posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena (v jednom exekučním řízení lze exekuci provést současně nebo postupně všemi zákonem stanovenými způsoby) a vydá exekuční příkaz , proti kterému není odvolání. Exekutor může povinného předvolat a vyzvat ho k dobrovolnému splnění povinnosti anebo k prohlášení o majetku podle OSŘ.

Exekuci lze provést těmito způsoby :

Srážkami ze mzdy
Přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu
Přikázáním jiných peněžitých pohledávek
Postižením jiných majetkových práv
Postižením podílu společníka ve společnosti, zpěněžením patentu, prodejem cenných papírů
Prodejem movitých věcí
Prodejem nemovitosti
Prodejem podniku
Vyklizením
Odebráním věci
Rozdělením společné věci
Provedením prací a výkonů
Prodejem zástavy